เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu-sub.go.th
นายสุนทร  มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
30110   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2566
ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2566
    2792
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1
    18
ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    25
พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565
พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565
    62
ปิดประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่  เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัมนารายได้ ปรพจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ปิดประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัมนารายได้ ปรพจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    23
ปิดประกาศ เทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปิดประกาศ เทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    22
โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
    61
ตัดต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร
ตัดต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร
    74
พ่นเคมีหมอกควัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก
พ่นเคมีหมอกควัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก
    95
วันนี้กองการศึกษาร่วมกับคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างและผู้ปกครองได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับเด็กๆโดยมีท่าน ผอ.กองการศึกษา กล่าวเปิดงานและให้โอวาทกับเด็กๆ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก #ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้มอบขนมให้กับเด็กๆค่ะ
วันนี้กองการศึกษาร่วมกับคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างและผู้ปกครองได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับเด็กๆโดยมีท่าน ผอ.กองการศึกษา กล่าวเปิดงานและให้โอวาทกับเด็กๆ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก #ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้มอบขนมให้กับเด็กๆค่ะ
    130
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดดู่ สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 3 ธันวาคม 2564
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดดู่ สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 3 ธันวาคม 2564
    124
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เพื่อถวายเปป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ประจำปี  พ.ศ.2564
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเปป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ.2564
    116
วันนี้ผอ.กองการศึกษา และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง ได้มอบเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีการตรวจคัดกรอง และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ก่อนรับเงินค่ะ
วันนี้ผอ.กองการศึกษา และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง ได้มอบเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีการตรวจคัดกรอง และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ก่อนรับเงินค่ะ
    2068
แก้ไขความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบรโภคอย่างทันท่วงที
แก้ไขความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบรโภคอย่างทันท่วงที
    120
วันนี้คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง มอบน้ำดื่มให้ผู้ป่วยโควิดที่ รพสต.ก้าวหน้า ค่ะ
วันนี้คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง มอบน้ำดื่มให้ผู้ป่วยโควิดที่ รพสต.ก้าวหน้า ค่ะ
    161
เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดดู่ ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครูได้ทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารเรียน ฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อทุกวัน
เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดดู่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครูได้ทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารเรียน ฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อทุกวัน
    120
ประชุมชี้แจงเตรียมการมาตราการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีสว่าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ
ประชุมชี้แจงเตรียมการมาตราการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีสว่าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ
    3813
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม
    161
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)และร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)และร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    182
ตรวจประเมิน LPA
ตรวจประเมิน LPA
    141
ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำ
ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำ
    175
ออกตรวจงานจ้างสนามหญ้าเทียม
ออกตรวจงานจ้างสนามหญ้าเทียม
    158
กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่
กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่
    175
ประชุมพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง
ประชุมพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง
    147
เข้าร่วมในโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เข้าร่วมในโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
    210
ส่งมอบวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์)
ส่งมอบวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์)
    191
ฉีดพ่นยากันยุงบริเวณโดยรอบเทศบาลตำบลกุดดู่ ทั้ง 4 หมู่บ้าน 9 ชุมชน
ฉีดพ่นยากันยุงบริเวณโดยรอบเทศบาลตำบลกุดดู่ ทั้ง 4 หมู่บ้าน 9 ชุมชน
    244


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1