เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu-sub.go.th
นายสุนทร  มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
6   คน
สถิติทั้งหมด
30639   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

พันธกิจ/วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ/วิสัยทัศน์

 

"เทศบาลตำบลกุดดู่ เป็นที่พึ่งของประชาชน เชิดชูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
มุ่งเน้นการศึกษา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ธรรมาภิบาล"

 

พันธกิจ

เทศบาลตำบลกุดดู่ มีพันธกิจที่จะต้องดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 6 ด้าน คือ

1) จัดให้มีก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2 ) อนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

3 ) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการกีฬา จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อยใจ การศึกษาการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

4 ) ด้ารการบริหารการจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยการคุ้มครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ และดูแลรักษาที่สาธารณะ

5 ) ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีิวิตและทรัพย์สิน

6 ) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตเข้าชม : 303