เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu-sub.go.th
นายสุนทร มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
79   คน
สถิติทั้งหมด
33271   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564
ภาพกิจกรรม ทต.กุดดู่
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ขอเชิญประชาชนสมัครสมาชิกอาสาสมัครท้อง...
  ขอเชิญประชาชนสมัครสมาชิกอาสาสมัครท้อง...
 • พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
 • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องม...
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องม...
 • โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษั...
  โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษั...
 • กิจกรรมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษ...
  กิจกรรมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษ...
 • ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567
  ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567
 • ประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลกุดดู่ ประจ...
  ประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลกุดดู่ ประจ...
 • ประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลกุดดู่ สมัยท...
  ประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลกุดดู่ สมัยท...
 • กิจกรรมสำรวจการใช้งานถังขยะเปียกลดโลก...
  กิจกรรมสำรวจการใช้งานถังขยะเปียกลดโลก...
 • ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ประกาศ...
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ประกาศ...
 • การติดประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ก...
  การติดประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ก...
 • งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลกุดดู่ ปร...
  งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลกุดดู่ ปร...
 • ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง บัญชีรา...
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง บัญชีรา...
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1
 • ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง รายงาน...
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง รายงาน...
 • พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด...
  พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด...
 • ปิดประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง แผน...
  ปิดประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง แผน...
 • ปิดประกาศ เทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ราย...
  ปิดประกาศ เทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ราย...
นางวงเดือน อาริยะจารย์
นางวงเดือน อาริยะจารย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
05/07/2024 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2024 : จ้างป้ายไวนิลโครงการ 1 อปท. 1 สวน สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2024 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการจัดอบรมรูปแบบการบรรจุผลิตภัณฑ์และการผลิตสินค้าในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2024 : ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2024 : ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (แบบหล่อคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2024 : ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2024 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง การขยายกำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2567
21/11/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 21
ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
30/01/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 21
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
29/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 24
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
29/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 40
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
25/07/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 38
งานประกาศของกองคลัง
04/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 28
ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ประกาศสำเนารายงานการเงิน(งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
07/12/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 20
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
27/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 26
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
21/11/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 38
รายงานประกาศรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
09/10/3109 โดย : เจ้าหน้าที่ 33
นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดนองบัวลำภู
ข้อมูลตลาดเทศบาลตำบลกุดดู่
คู่มือการบริการงานทะเบียนราษฎร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
แจ้งระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และกำหนดการเปิดใช้สนามฟุตซอลหญ้าเทียมของ ทต.กุดดู่
คำสั่งให้บุคลากรกลับมาปฏิบัติงานที่สำนักงานตามปกติ
คำสั่ง แก้ไข การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลกุดดู่ (ค...
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ผลการเลื่อขั้นเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง รอบ 1 ต.ค. 64
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
05/07/2024 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2024 : จ้างป้ายไวนิลโครงการ 1 อปท. 1 สวน สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2024 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการจัดอบรมรูปแบบการบรรจุผลิตภัณฑ์และการผลิตสินค้าในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2024 : ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2024 : ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (แบบหล่อคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2024 : ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2024 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องเจาะกระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2024 : จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบน้ำประปาสระโบกธรณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2024 : จ้างจัดสถานที่เวทีและเครื่องเสียงตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2024 : จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบน้ำประปาสระโบกธรณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกุดดู่
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดดู่
โทร.042-356124

ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook เทศบาลตำบลกุดดู่
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< กรกฏาคม 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ศาลปกครอง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กรมทางหลวง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมสรรพากร
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงบประมาณ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • โยธาไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ธนาคารกรุงไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ธ.ธกส
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ธ.ออมสิน
 • กรมจัดหางาน
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล