เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu-sub.go.th
นายสุนทร  มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
38   คน
สถิติทั้งหมด
32091   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสาธิต เสติ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลัอม
นางสาวมินตรา จาระ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
062-1399-985
นางสาวอรัญญา ดีเจริญ
ผช.จพง.ธุรการ
095-1554-421
นางสาวรัตนา สุดใจ
พนง.จ้างเหมาบริการ
098-3348-576
นายไชยวัฒน์ จันทร์เคน
พนักงานกู้ชีพ
080-4050-658
นายทินกร ทัพจันทร์
พนักงานกู้ชีพ
063-8987-067
นายมนตรี ห่อศรี
พนักงานกู้ชีพ
นายจักรพันธ์ ชัยชนะ
พนักงานท้ายรถขยะ
นายชัยชนะ ภูเงิน
พนักงานท้ายรถขยะ
นายปิยะ ลีโนนลาน
พนักงานประจำรถขยะ
นายสำราญ สารโคตร
คนงานประจำรถขยะ
นายสมพร ปัสสูงเนิน
พนักงานท้ายรถขยะ
นายวิวัฒน์ เอมสุรัตน์
ปฏิบัติงาน ภารโรง