เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu-sub.go.th
นายสุนทร มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
20   คน
สถิติทั้งหมด
27225   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสมัย จาวใจเด็จ
ผอ.กองสาธารณสุข
061-4824-959
นางสาวมินตรา จาระ
ผช.จพง.สาธารณสุขชุมชน
062-1399-985
นางสาวอรัญญา ดีเจริญ
ผช.จพง.ธุรการ
095-1554-421
นางสาวรัตนา สุดใจ
พนง.จ้างเหมาบริการ
098-3348-576
นายไชยวัฒน์ จันทร์เคน
พนักงานกู้ชีพ
080-4050-658
นายทินกร ทัพจันทร์
พนักงานกู้ชีพ
063-8987-067
นายมนตรี ห่อศรี
พนักงานกู้ชีพ
นายจักรพันธ์ ชัยชนะ
พนักงานท้ายรถขยะ
นายชัยชนะ ภูเงิน
พนักงานท้ายรถขยะ
นายปิยะ ลีโนนลาน
พนักงานประจำรถขยะ
นายสำราญ สารโคตร
คนงานประจำรถขยะ
นายสมพร ปัสสูงเนิน
พนักงานท้ายรถขยะ
นายทองหมุน ทองประกอบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวิวัฒน์ เอมสุรัตน์
ปฏิบัติงาน ภารโรง