เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu-sub.go.th
นายสุนทร มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
39   คน
สถิติทั้งหมด
32092   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564
ภาพกิจกรรม ทต.กุดดู่
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลกุดดู่ สมัยท...
  ประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลกุดดู่ สมัยท...
 • กิจกรรมสำรวจการใช้งานถังขยะเปียกลดโลก...
  กิจกรรมสำรวจการใช้งานถังขยะเปียกลดโลก...
 • ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ประกาศ...
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ประกาศ...
 • การติดประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ก...
  การติดประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ก...
 • งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลกุดดู่ ปร...
  งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลกุดดู่ ปร...
 • ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง บัญชีรา...
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง บัญชีรา...
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1
 • ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง รายงาน...
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง รายงาน...
 • พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด...
  พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด...
 • ปิดประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง แผน...
  ปิดประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง แผน...
 • ปิดประกาศ เทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ราย...
  ปิดประกาศ เทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ราย...
 • โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษั...
  โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษั...
 • ตัดต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร
  ตัดต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร
 • พ่นเคมีหมอกควัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง...
  พ่นเคมีหมอกควัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง...
 • วันนี้กองการศึกษาร่วมกับคณะครูศูนย์พั...
  วันนี้กองการศึกษาร่วมกับคณะครูศูนย์พั...
 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดดู่ สมัยสามัย ส...
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดดู่ สมัยสามัย ส...
 • กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวา...
  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวา...
 • วันนี้ผอ.กองการศึกษา และคณะครูศูนย์พั...
  วันนี้ผอ.กองการศึกษา และคณะครูศูนย์พั...
นางสาวพิสมัย สุขขา
นางสาวพิสมัย สุขขา
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดดู่
17/04/2024 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2024 : จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๔๘-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2024 : จ้างซ่อมแซ่มเครื่องปริ้น หมายเลขครุภัณฑ์ 424-65-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี) ขนาด 5 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024 : จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024 : จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024 : จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2024 : จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 011-62-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานประกาศของกองคลัง
04/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 3
ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ประกาศสำเนารายงานการเงิน(งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
07/12/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 6
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
27/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 10
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
21/11/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 18
รายงานประกาศรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
09/10/3109 โดย : เจ้าหน้าที่ 17
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565
24/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 43
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 37
ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2566
27/01/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 69
ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่1 ประจำปี 2566
04/01/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 63
คู่มือการบริการงานทะเบียนราษฎร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
แจ้งระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และกำหนดการเปิดใช้สนามฟุตซอลหญ้าเทียมของ ทต.กุดดู่
คำสั่งให้บุคลากรกลับมาปฏิบัติงานที่สำนักงานตามปกติ
คำสั่ง แก้ไข การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลกุดดู่ (ค...
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ผลการเลื่อขั้นเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง รอบ 1 ต.ค. 64
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Warning: file_put_contents(logs/mysql-logs): failed to open stream: No such file or directory in /home/kkweb/domains/kkwebhosting.com/public_html/ebooks/class.mysql.php on line 238

Fatal error: Call to a member function prepare() on null in /home/kkweb/domains/kkwebhosting.com/public_html/ebooks/class.mysql.php on line 209
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
17/04/2024 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2024 : จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๔๘-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2024 : จ้างซ่อมแซ่มเครื่องปริ้น หมายเลขครุภัณฑ์ 424-65-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี) ขนาด 5 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024 : จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024 : จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024 : จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2024 : จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 011-62-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2024 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ นมปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2024 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง นมปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2024 : จ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่ากุดดู่ งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม มีพื้นที่ต้องไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 เซนติเมตร ยาว 210 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 525
15/03/2024 : จ้างตามโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำทางทิศใต้ ถนนโพธ์ทอง 2 งานปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดปากกว้างภายใน 40 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 83 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2024 : จ้างทำตามโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำจากบ้านนายพีระพงษ์ โหราจันทร์ ถึง บ้านนายอาร์ม กรมทำมา งานปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดปากกว้างภายใน 40 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 37 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกุดดู่
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดดู่
โทร.042-356124

ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook เทศบาลตำบลกุดดู่
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< เมษายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • โยธาไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ธ.ธกส
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กรมจัดหางาน
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมบัญชีกลาง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมสรรพากร
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศาลปกครอง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ