เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu-sub.go.th
นายสุนทร มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
22   คน
สถิติทั้งหมด
27227   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564
ภาพกิจกรรม ทต.กุดดู่
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง บัญชีรา...
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง บัญชีรา...
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1
 • ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง รายงาน...
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง รายงาน...
 • พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด...
  พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด...
 • ปิดประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง แผน...
  ปิดประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง แผน...
 • ปิดประกาศ เทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ราย...
  ปิดประกาศ เทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ราย...
 • โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษั...
  โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษั...
 • ตัดต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร
  ตัดต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร
 • พ่นเคมีหมอกควัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง...
  พ่นเคมีหมอกควัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง...
 • วันนี้กองการศึกษาร่วมกับคณะครูศูนย์พั...
  วันนี้กองการศึกษาร่วมกับคณะครูศูนย์พั...
 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดดู่ สมัยสามัย ส...
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดดู่ สมัยสามัย ส...
 • กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวา...
  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวา...
 • วันนี้ผอ.กองการศึกษา และคณะครูศูนย์พั...
  วันนี้ผอ.กองการศึกษา และคณะครูศูนย์พั...
 • แก้ไขความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบรโภ...
  แก้ไขความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบรโภ...
 • วันนี้คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีส...
  วันนี้คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีส...
 • เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒน...
  เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒน...
 • ประชุมชี้แจงเตรียมการมาตราการดำเนินกา...
  ประชุมชี้แจงเตรียมการมาตราการดำเนินกา...
 • โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม
  โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม
นายสมัย จาวใจเด็จ
นายสมัย จาวใจเด็จ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดดู่
24/03/2023 : ซื้อโครงการพัฒนาระบบน้ำประปาเทศบาลตำบลกุดดู่ (บริเวณสระวัดป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2023 : จ้างโครงการพัฒนาระบบน้ำประปาเทศบาลตำบลกุดดู่ (บริเวณสระวัดป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2023 : จ้างโครงการพัฒนาระบบน้ำประปาเทศบาลตำบลกุดดู่ (บริเวณสระวัดป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2023 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2023 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2023 : โครงปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โนนจำปา)
07/03/2023 : ซื้อปั้มน้ำขนาด ๓ แรง ไฟ ๒ สาย ๒๒๐v โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2023 : จ้างเหมาเครื่องเสียงขบวนแห่ โครงการบุญเผวสเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/02/2023 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2566
27/01/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 42
ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่1 ประจำปี 2566
04/01/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 19
ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
19/12/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 33
ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมิณทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็ปไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
08/12/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 26
ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
08/12/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 22
การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566
15/11/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 9
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566
03/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 27
ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง แผนการจดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
21/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 19
ประกาศ เทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
06/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 21
ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลกุดดู่ ประจำปีงบประมาณ 2565
27/07/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 45
คู่มือการบริการงานทะเบียนราษฎร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
แจ้งระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และกำหนดการเปิดใช้สนามฟุตซอลหญ้าเทียมของ ทต.กุดดู่
คำสั่งให้บุคลากรกลับมาปฏิบัติงานที่สำนักงานตามปกติ
คำสั่ง แก้ไข การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลกุดดู่ (ค...
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ผลการเลื่อขั้นเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง รอบ 1 ต.ค. 64
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
24/03/2023 : ซื้อโครงการพัฒนาระบบน้ำประปาเทศบาลตำบลกุดดู่ (บริเวณสระวัดป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2023 : จ้างโครงการพัฒนาระบบน้ำประปาเทศบาลตำบลกุดดู่ (บริเวณสระวัดป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2023 : จ้างโครงการพัฒนาระบบน้ำประปาเทศบาลตำบลกุดดู่ (บริเวณสระวัดป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2023 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2023 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2023 : โครงปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โนนจำปา)
07/03/2023 : ซื้อปั้มน้ำขนาด ๓ แรง ไฟ ๒ สาย ๒๒๐v โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2023 : จ้างเหมาเครื่องเสียงขบวนแห่ โครงการบุญเผวสเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/02/2023 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/02/2023 : ซื้อเสื้อกั๊กแบบทั้งตัวเว้าหน้า,เสื้อชูชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2023 : ซื้อแผ่นพับ-โบวชัวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2023 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2023 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2023 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกุดดู่
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดดู่
โทร.042-356124

ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook เทศบาลตำบลกุดดู่
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< เมษายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ธ.ธกส
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ศาลปกครอง
 • กรมสรรพากร
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมจัดหางาน
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • โยธาไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กระทรวงการคลัง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย